News:

SMF - Just Installed!

Main Menu

(113) Pregnancy UTI

Started by HB KIM, Sep 18, 2007, 08:09 AM

Previous topic - Next topic

HB KIM

Pregnancy UTI

Bi Xie ....... 6g
Tian Men Dong ....... 6g
Sheng Di ....... 10g
Huang Qin ....... 6g
Tian Hua Fen ....... 10g
Gan Cao ....... 3g
Zhi Ke ....... 6g (fried)
Dan Zhu Ye ....... 5g
Zhi Zi ....... 5g
Wu Yao ....... 6g
Yi Zhi Ren ....... 5g
Fu Ling ....... 10g
Shi Wei ....... 6g