News:

SMF - Just Installed!

Main Menu

(128) Sleep-walking

Started by HB KIM, Sep 18, 2007, 08:16 AM

Previous topic - Next topic

HB KIM

Sleepwalking

Pattern 1: HT and LV deficiency, HT Fire
Gan Cao ..... 12g
Xiao Mai ..... 24g
Da Zao ..... 10 pieces
Suan Zao Ren ..... 15g
Zi He Che ..... 9g
Bai Zi Ren ..... 9g
Sheng Di Huang ..... 15g

Pattern 2: HT and KD disharmony, LV Fire, SP/ST disharmony, Phlegm-Heat
Suan Zao Ren (law) ..... 12g
Suan Zao Ren (fried) ..... 12g
Bai Zi Ren (fried) ..... 9g
Fu Shen ..... 9g
Gou Teng ..... 9g 
Long Chi ..... 9g
Tian Zhu Huang ..... 9g
Tu Si Zi ..... 12g
Dan Nan Xing ..... 3g
Bai Zhu ..... 9g
Bai Dou Kou ..... 6g
Ju Luo ..... 9g
Ren Shen ..... 6g
Dan Dou Chi ..... 9g
Ji Nei Jin ..... 12g
Zhi Zi ..... 4.5g
Deng Xin Cao ..... 1.5g