News:

SMF - Just Installed!

Main Menu

(144) Tiredness from overstudy

Started by HB KIM, Sep 18, 2007, 08:24 AM

Previous topic - Next topic

HB KIM

Tiredness from overstudy

Bai Shao......10
Shu Di......4
Huang Qi......4
Dang Gui......4
Chuan Xiong......4
Gui Zhi......3
Fu Shen......4
Yuan Zhi......4
Shi Chang Pu......4 
Gan Cao......3
Sheng Jiang......3
Da Zao......3

Indication: over study, difficulty in concentration