(222) Diabetes: UJ, MJ, LJ Formulas

Started by HB KIM, Jan 30, 2008, 09:42 AM

Previous topic - Next topic

HB KIM

DIABETES EMPIRICAL FORMULAS BY LOCATION, ETC.

1. Upper and Lower Jiao Xiao Ke
Ge Gen  8g
Tian Hua Fen  8g
Shi Hu  8g
Xuan Shen  8g
Sheng Di  8g
Tian Men Dong  8g
Mai Men Dong
Lian Xu  8g
Ren Shen  8g
Wu Wei Zi  8g
Sang Piao Xiao  8g
Tu Si Zi  8g
Bu Gu Zhi  8g
Shan Zhu Yu  8g
Xi Yang Shen  8g
He Shou Wu  8g
Shan Yao  8g
Nu Zhen Zi  8g

2. Middle Jiao Xiao Ke
Lian Zi  8g
Qian Shi  8g
Dang Shen  8g
Shu Di  8g
Hong Shen  8g (red ginseng)
Sang Shen  8g
Rou Cong Rong  8g
Shan Zhu Yu  8g
Fu Ling  8g
Mu Dan Pi  8g
Shan Yao  8g
Bai Zhu  8g
E Jiao  8g
Zhi Mu  8g
Huang Jing  8g
Xi Yang Shen  8g
Bai Shao  8g
Huang Bai  8g
Huang Qi  8g

3. Deficient Cold pattern
Rou Gui  6g
Fu Zi  6g
Lu Rong 3g
Sang Piao Xiao  10g
Shan Zhu Yu  12g
Dang Shen  12g
Ba Ji Tian  10g
Bu Gu Zhi  10g
Fu Pen Zi  10g
Jin Ling Zi  10g
Cang Zhu  15g
Shan Yao  30g
Qian Shi  30g
Zhi Gan Cao  10g

4. Both Blood glucose level and Urine glucose level are high
Xuan Shen  8g
Cang Zhu  8g
Mai Men Dong  8g
Du Zhong  8g
Fu Ling  8g
Huang Qi  8g
Gou Qi Zi  8g
Wu Wei Zi  8g
Ge Gen  8g
Gui Ban  8g
Lu Jiao  8g
Shu Di  8g
Shan Yao  8g
Shan Zhu Yu  8g
Mu Dan Pi  8g
Ren Shen  8g
Yu Zhu  8g