News:

SMF - Just Installed!

Main Menu

(32) Hemophilia

Started by HB KIM, Sep 18, 2007, 07:12 AM

Previous topic - Next topic

HB KIM

Differentiation
1) Excessive Heat: Xi Jiao Di Huang Tang
2) Yin Deficiency: Qian Gen San
3) Qi not holding: Gui Pi Tang
4) Blood stasis: Tao Hong Si Wu Tang

Empirical Formula
12g : Huang Qi (Sheng)
10g : Dang Gui
10g : Bai Shao
15g : Sheng Di (Tan)
6g : Chuan Xiong
10g : E Jiao Zhu
12g : He Ye (Tan)
10g : Xue Yu (Tan)
10g : Huai Hua (Tan)
12g : Di Yu (Chao)
12g : Ou Jie
6g : Long Dan Cao (Hui)
10 : Da Zao

*Tan= charred, *Chao= fried, *Hui= ash