News:

SMF - Just Installed!

Main Menu

(54) Migraine

Started by HB KIM, Sep 18, 2007, 07:22 AM

Previous topic - Next topic

HB KIM

Migraine Headache

Right Side
Ban Xia .... 8g
Chen Pi .... 4g
Fu Ling .... 4g
Zhi Gan Cao .... 2g
Sheng Jiang .... 3 pieces
Chuan Xiong .... 4g
Bai Zhi .... 4g
Fang Feng .... 4g
Jing Jie .... 4g
Bo He .... 4g
Sheng Ma .... 4g

Left Side
Ban Xia .... 8g
Chen Pi .... 4g
Fu Ling .... 4g
Zhi Gan Cao .... 2g
Sheng Jiang .... 3 pieces
Shu Di .... 4.8g
Bai Shao .... 4.8g
Chuan Xiong .... 4.8g
Dang Gui .... 4.8g
Fang Feng .... 4g
Jing Jie .... 4g
Bo He .... 4g
Xi Xin .... 4g
Man Jing Zi .... 4g
Chai Hu .... 4g
Huang Qin .... 4g