(70) Nasal blockage + Clear discharge

Started by HB KIM, Sep 18, 2007, 07:37 AM

Previous topic - Next topic

HB KIM

Nasal blockage + clear discharge (Cold)

Ban Xia ...... 12g
Chen Pi ...... 6g
Fu Ling ...... 6g
Zhi Gan Cao ...... 3g
Chuan Xiong ...... 6g
Dang Gui ...... 6g
Xi Xin ...... 3g
Bai Zhi ...... 6g
Fang Feng ...... 6g
Qiang Huo ...... 6g
Jie Geng ...... 6g
Bo He ...... 3g
Sheng Jiang ...... 3p