News:

SMF - Just Installed!

Main Menu

(87) Keratoderma

Started by HB KIM, Sep 18, 2007, 07:53 AM

Previous topic - Next topic

HB KIM

Keratoderma
Sheng Di ..... 10g
Shu Di ..... 10g
Hei Zhi Ma ..... 20g
Gou Qi Zi ..... 7.5g
Di Fu Zi ..... 7.5g
Dang Gui ..... 10g
Chuan Xiong ..... 5g
Gui Zhi ..... 5g
Dan Shen ..... 7.5g
Ku Shen ..... 7.5g
Fang Feng ..... 7.5g
Chan Tui ..... 5g
Gan Cao ..... 5g
Da Zao ..... 2p

4 Needle Technique for keratoderma 
Tonify SP3, LU9
Sedate HT8, LU10