News:

SMF - Just Installed!

Main Menu

(86) Calm Fetus

Started by HB KIM, Sep 18, 2007, 07:51 AM

Previous topic - Next topic

HB KIM

Calm Fetus Formula
 
Bai Zhu ....... 12g
Huang Qin ....... 6g
Dang Gui ....... 6g
Ren Shen ....... 6g
Huang Qi ....... 6g
Xu Duan ....... 6g
Chuan Xiong ....... 4.9g
Bai Shao ....... 4.9g
Shu Di Huang ....... 4.9g
Sha Ren ....... 3g
Zhi Gan Cao ....... 3g