(7) Emotional stress with Edema

Started by HB KIM, Sep 18, 2007, 04:53 AM

Previous topic - Next topic

HB KIM

Bun Sim Gi Eum (Anger Heart Qi Decoction)

Indication: Emotional stress + Edema
9.0g :  Zi Su Ye
5.3g :  Zhi Gan Cao
4.5g :  Ban Xia
4.5g :  Zhi Ke
3.8g :  Qing Pi
3.8g :  Chen Pi
3.8g :  Mu Tong
3.8g :  Da Fu Pi
3.8g :  Sang Bai Pi
3.8g :  Mu Xiang
3.8g :  Chi Fu Ling
3.8g :  Bing Lang
3.8g :  E Zhu
3.8g :  Mai Men Dong
3.8g :  Jie Geng
3.8g :  Gui Zhi
3.8g :  Xiang Fu
3.8g :  Huo Xiang