News:

SMF - Just Installed!

Main Menu

(110) Acne

Started by HB KIM, Sep 18, 2007, 08:07 AM

Previous topic - Next topic

HB KIM

Acne

Acne 1: hormonal imbalance, irregular menstruation, dysmenorrhea, infertility
Shu Di 12 / Xiang Fu 12 / Dang Gui 8 / Wu Zhu Yu 8 / Chuan Xiong 8 / Bai Shao 6.4 / Fu Ling 6.4 / Chen Pi 6.4 / Yan Hu Suo 6.4 / Mu Dan Pi 6.4 / Gan Jiang 6.4 / Rou Gui 4 / Ai Ye 4 / Sheng Jiang 3p.

Acne 2: inflammation, red eyes/nose, facial heat, dry mouth, scalp eczema
Fang Feng 8 / Bai Zhi 6.4 / Lian Qiao 6.4 / Jie Geng 6.4 / Huang Qin 2.8 / Chuan Xiong 2.8 / Jing Jie 4 / Zhi Zi 4 / Huang Lian 4 / Zhi Ke 4 / Bo He 4 / Gan Cao 2.4

Acne 3: middle ear infection, sinusitis, tonsillitis, nosebleed, headache
Jing Jie 5.6 / Lian Qiao 5.6 / Fang Feng 5.6 / Dang Gui 5.6 / Chuan Xiong 5.6 / Bai Shao 5.6 / Chai Hu 5.6 / Zhi Ke 5.6 / Huang Qin 5.6 / Bai Zhi 5.6 / Jie Geng 5.6 / Gan Cao 4

Acne 4: Facial heat, fever, sinusitis
Sheng Ma 8 / Ge Gen 8 / Bai Zhi 5.6 / Bai Shao 4 / Gan Cao 4 / Huang Lian 3.2 / Xi Jiao 2.4 / Chuan Xiong 2.4 / Jing Jie 2.4 / Bo He 2.4

Acne 5: atopic dermatitis, dry skin, dry face, itchy, constipation
Dang Gui 8 / Chuan Xiong 8 / Chi Shao 8 / Sheng Di 8 / Huang Lian 8 / Zhi Zi 8 / Mu Dan Pi 8 / Jing Jie 8 / Bo He 8 / Fang Feng 8 / Gan Cao 8