(82) Dizziness with hypertension

Started by HB KIM, Sep 18, 2007, 07:48 AM

Previous topic - Next topic

HB KIM

Dizziness with Hypertension

8.0g   Chen Pi 
8.0g   Ban Xia 
8.0g   Fu Ling 
5.6g   Zhi Shi 
5.6g   Bai Zhu 
4.0g   Chuan Xiong 
4.0g   Huang Qin 
4.0g   Bai Zhi 
4.0g   Qiang Huo 
4.0g   Ren Shen 
4.0g   Dan Nan Xing 
4.0g   Fang Feng 
2.4g   Xi Xin 
2.4g   Huang Lian 
2.4g   Gan Cao 
3.op   Sheng Jiang